Stalkeři (4/4)

Stalkeři tvoří v kolonii dočasnou obranou složku. Příslušníci frakce se primárně zodpovídají Kapitánovi. Kapitánové jsou stalkeři, kteří žijí trvale ve městech a zajišťují běžným stalkerům ve městech dočasně přebývát. Kapitáni pak mohou svolávat běžné stalkery pokud je existence měst ohrožena nějakým mimořádným nebezpečím. Jinak běžní příslušníci této frakce žijí většinou sami nebo v malých skupinkách, křižují neobývané oblasti a živý se na vlastní pěst. Stalkeři nejsou občané města a tudíž nejsou nikterak povini účastnit se na pracovních směnách. Není-li jim jejich kapitánem nařízeno jinak. Prácí v továrně se neúčastní, účast na výpravách do wastelandu a na hlídkách kolem kolonie jim může být uložena jejich velením. Sami se pak povině účastní na vlastních výpravách do wastelandu, kde plní vlastní úkoly, týkající se jejich poslání zde.

Směny:

    • Stalkerů se běžné směny v kolonii netýkají, pokud není velením řečeno jinak.

    • Stakeři se účastní výprav do wastelandu, ovšem v samostatných jednotkách se samostatnými úkoly, týkající se jejich mimořádné přítomnosti.

Stalkeři mají k užívání přidělené dvě budovy. Hlavní kasárnu se zbrojnicí a skladištěm a velkou místnost u hlavní přístupové cesty do kolonie (druhé kasárny). Zbrojnici a skladiště mohou využívat pouze k uskladnění vlastních zbraní a zásob, nesmějí ze skladu brát ze zásob města. Tyto prostory jsou stalkerům přiděleny k obývání a dělí se s nimi o užívání s jejich původními vlastníky – přslušníky ozbroených složek kolonie.

Stalkeři se na výpravy a případné další přidělené obrané práce vyzbrojují z vlastních zdrojů a dle vlastního uvážení.

Na stalkery se nevztahují na žádná privilegia a příděli týkající se stálých obyvatel kolonie. Ovšem mohou si o ně skrze svého generála zažádat u vedení města.

Kontakt

postapovíkend arn.hasek@centrum.cz